Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вiд 15.05.2003 № 755-IV

Цей Закон регулює відносини,  які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» складається в 8 розділів та містить 53 статті.


Згідно із ст. 4 цього закону під  державною  реєстрацією юридичних   осіб   та   фізичних осіб  -  підприємців  слід розуміти засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою,  а також вчинення інших  реєстраційних дій,  які  передбачені  цим  Законом,  шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.


У розділі І закріплюється процедура проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


Розділ ІІ містить всі відомості про Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців, під яким слід розуміти автоматизовану  систему збирання, накопичення, захисту, обліку та надання  інформації  про  юридичних    осіб та фізичних осіб – підприємців, а саме: мета створення, порядок ведення , відомості про  юридичну  особу  або  фізичну  особу  - підприємця, що включаються  до  Єдиного  державного  реєстру  та порядок їх надання, порядок видачі виписок з Єдиного державного реєстру тощо.


У розділі ІІІ ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» міститься конкретизована інформація  щодо реєстрації юридичних осіб: резервування найменування юридичної особи;документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ;порядок проведення державної реєстрації юридичної особи ; перелік випадків , коли надається відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи; порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; особливості проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділу тощо. 


Розділ IV цього закону наголошує на необхідності проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, під яким розуміється передання всього майна останньої,її прав    та    обов'язків    іншим     юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення  (реорганізації)  або  в  результаті  ліквідації   за рішенням,  прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом,  за судовим рішенням або  за  рішенням органу   державної   влади,  прийнятим  у  випадках,  передбачених законом. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного   державного   реєстру   запису  про  державну  реєстрацію припинення юридичної особи.

У розділі V ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» іде мова про державну реєстрацію фізичної особи, яка має намір стати підприємцем . В цьому розділі дається чіткий перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; визначається порядок проведення реєстрації фізичної особи – підприємця та випадки відмови в реєстрації.

Розділом VІ закріплюється порядок та випадки припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.


Розділ VІІ містить у собі гарантії виконання цього закону, яке забезпечується передбаченням відповідальності за  порушення законодавства у сфері державної  реєстрації.