Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 р. і введений в дію з 1 червня 1972 р. Кодекс складається з 18 глав і 265 статей.

За останні роки були внесені істотні зміни і доповнення до КЗпП у зв'язку з прийняттям важливих законодавчих актів.

Основними завданнями КЗпП є: регулювання трудових відносини всіх працівників; сприяння зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності  суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу  життєву  потребу кожної  працездатної людини.

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини робітників, правові основи та гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своєю спроможністю до праці.

У главі ХVІ КЗпП визначаються засади діяльності профспілок та участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Стаття 12 КЗпП зазначає, що  колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом   (особою), з  однієї  сторони, і первинною профспілковою організацією, які  діють  відповідно до своїх  статутів, а у разі їх відсутності - представниками, вільно обраними на загальних   зборах  найманих  працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

Глава ІІІ–А КЗпП присвячена регулюванню діяльності щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

В КзпП детально прописано порядок регулювання трудових правовідносин, зокрема в ньому містяться норми по оплати праці, охороні праці, норми щодо регулювання робочого часу та часу відпочинку, регулювання трудових відносин з окремими категорія працівників та порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів у випадках порушень прав працівників тощо.

Профспілки ставлять за основну мету своєї діяльності захищати порушені права працівників, тому при вирішенні трудових спорів як в Комісії по трудовим спорам, так і в судовому порядку безпосередньо беруть активну участь.  

Кодекс законів про працю України