Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» №1045-ХІV

Цей Закон визначає особливості правового регулювання,  засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.

Згідно із ЗУ "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності" професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1). Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (ст. 2). Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору в зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї. Профспілки у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадянських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Приналежність або неприналежність до профспілок не спричиняє яких-небудь обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України й іншими нормативно-правовими актами України.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України. Заслуговує бути виділеним принципове положення про те, що у питаннях колективних інтересів працівників профспілки здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. Основним завданням профспілок є представництво і захист інтересів працівників перед власником. Виходячи з цих задач, основними функціями діяльності профспілок виступають захисна і представницька, які доповнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю.

Розділом ІІ-им ЗУ «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності » закріплені основні права профспілок , зокрема право  профспілок,  їх  об'єднань  представляти і захищати права та інтереси членів профспілок, право на ведення колективних переговорів та укладання  колективних договорів і угод, права профспілок у забезпеченні зайнятості населення, права щодо соціального захисту та забезпечення достатнього соціального рівня громадян, права профспілок у галузі соціального страхування, права профспілок та їх об’єднань у вирішенні трудових спорів тощо.

Розділ III ЗУ «Про професійні спілки, їх права і гарантії» діяльності має назву «ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ». В ньому освітлені основні засади діяльності первинних профспілкових організацій(первинна організація  профспілки  -  добровільне   об'єднання членів   профспілки,   які,   як   правило,   працюють  на  одному підприємстві,  в  установі,  організації   незалежно   від   форми власності   і  виду  господарювання  або  у  фізичної  особи,  яка використовує  найману  працю,  або   забезпечують   себе   роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі), повноваження їх виборних органів.

Також цим законом передбачений цілий ряд гарантій діяльності профспілок (розділ ІV), до яких, зокрема, слід віднести: обов’язок роботодавця створити належні умови для діяльності профспілок та цілий ряд прав,які мають члени та повноважні представники виборних органів профспілок (вимагати і одержувати  від  роботодавця,  іншої  посадової особи відповідні документи,  відомості та пояснення, що стосуються умов праці,  виконання колективних договорів та  угод,  додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників; перевіряти   роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони  здоров'я, дитячих  закладів,  гуртожитків, транспортних  підприємств,  підприємств   побутових   послуг,   що належать   даному   підприємству,  установі,  організації  або  їх обслуговують; безпосередньо  звертатися  з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб та інші). Ст.46 ЗУ «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» прямо передбачає відповідальність за недодержання норм даного закону.