Зразки деяких процесуальних документів

Зразок позовної заяви про незаконне звільнення:

 

 

В _________________ районний
(міський) суд ________________
Позивач ____________________
(ПІБ)

____________________________

(адреса)
Відповідач __________________
(найменування,

____________________________

адреса)
Третя особа _________________
(ПІБ керівника, особи, яка
підписала наказ про звільнення)

 

 

 

Позовна заява
про поновлення на роботі і оплату за час
вимушеного прогулу.Я працюв (ала)_________ (посада, виконувана робота) на (в)________ (найменування підприємства, установи чи організації) з _________ (число, місяць, рік).
Наказом №___від "___" ________ 20___р. я була(був) звільнена(ний) _______ (підстава звільнення).
Звільнення вважаю незаконним: ________ (вказати обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним).
З "____" _______ 20___ р. я не працюю.
Згідно зі ст.ст. 232, 235 Кодексу законів про працю України та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

Прошу:

1. Поновити мене на роботі ________ (посада, виконувана робота) на (в)_______ (найменування підприємства, установи чи організації).
2. Стягнути з _______ (найменування підприємства, установи чи організації) на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з "____" __________ 20___ р. до дня поновлення на роботі.

Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.
2. Копія наказу про звільнення.
3. Довідка про розмір середньої заробітної плати за останні два календарні місяці роботи.
4. Копії позовної заяви.
5. Відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України державне мито та судові витрати не сплачувались.

 

Підпис                                                                                                            Дата

 

 

 

Зразок скарги до прокуратури про порушення трудових прав:

 

 

Прокуророві ___________ району

______________________ області

_____________________________

ПІБ

Від кого _____________________

ПІБ

_____________________________

мешкає: адреса

 

 

 

СКАРГА

Про порушення трудових прав

 

Коротке викладення обставин відносно порушення Вашого права у довільній формі

Я, _________________________________ (ПІБ), працював на ____________________(назва підприємства) на посаді ______________________.

Далі факти, які свідчать про порушення Ваших прав. Якщо Вам відомі норми КЗпП, які порушуються чи було порушені відносно Вас з боку роботодавця, бажано їх вказати.

Загальні посилання на законодавство бажано включити до скарги:

Відповідно до ст. 43 Конституції України (далі – КУ) кожен має право на працю, на належні умови працю, на заробітну плату не нижче, ніж це встановлено законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне отримання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до п. 2 ст. 4 ЗУ «Про прокуратуру» обов’язком прокурорського нагляду за дотриманням законів є захист від неправомірних дій, гарантованих КУ, іншими законами України та міжнародно - правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав та свобод людини і громадянина.

Прошу прокуратуру роздивитися мою скаргу, викладені в ній обставини та вжити необхідних заходів з метою припинення порушень КУ та законодавства України з боку посадових осіб назва підприємства.

 

 

 

 

Дата                                                                                                              ПІБ та підпис

 

 


Зразок заяви про видачу судового наказу:

 

 

Місцевий суд ___________ району м. ________

Позивач:  ________________________________

ПІБ

мешкає:  ________________________________

адреса

Боржник:  _______________________________

назва підприємства та його юридична адреса

 

 

 

ЗАЯВА

Про видачу судового наказу

 

"___" _____________ 20____ року мене було прийнято на роботу ________________ (посада) до ________________(назва підприємства).

"____" ______________ 20____ року я звільнився(лася) з роботи за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП України.

На день звільнення з роботи _________________________ (назва підприємства) нарахувало мені заробітну плату за період з "___" ____________ 20___ року до "___" ______________ 20___ року, яка становить ___________ гривень, але сплатити її мені відмовилося за браком коштів.

Вважаю дії Боржника протиправними, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП України оплата усіх коштів, які належать працівникові підприєством, установою чи організацією повинні бути проведені у день звільнення.

Підкреслені мною обставини підтверджуються документами, що додаються до заяви.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету КМУ «Про державне мито »та п. 2 ч. 3 ст. 81 ГПК України працівники та службовці звільняються від сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення (далі - ІТЗ) у справах про стягнення заробітної плати.

На підставі викладеного та згідно з ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 116 КЗпП України, ч. 2 ст. 124 КУ, та керуючись ст. 95-99 ГПК України

Прошу:

Видати судовий наказ про стянення з ____________________ (назва підприємства ( юр. адреса ( банківські реквізити, якщо відомо бажано вказати ) на мою користь нараховану, але не сплачену мені заробітну плату за період з "___" ____________ 20___ року до "___" ______________ 20___ року, яка становить ___________ гривень.

 

Додатки:

1.      Копія наказу про прийняття на роботу

2.      Копія наказу про звільнення з роботи

3.      Довідка про нараховану , але не сплачену заробітну плату

4.      Копія заяви з копіями доданих документів згідно з кількістю боржників – по 1 екземпляру.

 

 

Дата                                                                                                             ПІБ підпис

 

 

 

Зразок позовної заяви до суду про стягнення заробітної плати:

 

До  Місцевого суду

 ___________ району м._________

Позивач: _____________________

ПІБ

мешкає за адресою: вул. ______,

буд.___, кв. ___ місто __________

______________________область

Поштовий індекс ______________

телефон ______________________

Відповідач: ___________________

назва підприємства

вул. ________________,буд. ____

місто________ __________область

Поштовий індекс_______________

телефон ______________________

Ціна позову : ______ грн ____ коп.

 

Позовна заява

про стягнення нарахованої, але не сплаченої заробітної плати и середнього заробітку за час затримки розрахунку

 

"___" _____________ 20____ року мене було прийнято на роботу ________________ (посада) до ____________________ (назва підприємства).

"___" _____________ 20___ року я звільнилася з роботи за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП України.

На день звільнення з роботи _______________ (назва підприємства) нарахувало мені заробітну плату за період з "____" ___________ 20____ року до "____" _____________ 20___ року, яка становить _________  гривень, але сплатити її мені відмовилося за браком коштів.

Вважаю дії останнього  протиправними, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП України оплата усіх коштів, які належать працівникові підприєством, установою чи організацією повинні бути проведені у день звільнення. У випадку несплати за виною власника чи уповноваженого ним органу звільненому працівникові належних сумм у відвоповідні строки, підприємство, установа чи організація згідно з ч. 1 ст. 117 КЗпП України повинно сплатити працівникові його середню заробітну плату за весь час затримки включно з днем фактичного розрахунку.

На день пред’явлення позову до суду сума середньої заробітної плати, яку відповідач повинен сплатити на мою користь за час затримки розрахунку становить ________ грн ____ коп. ( ______ грн. / фактична заробітна плата за останні два місяці роботи / : __________ дні / кількість фактично відпрацьованих  робочих днів за два останніх місяці роботи / = ______ грн. ______ коп. / розмір середньої заробітної плати за кожен день / х ______ дні / кількість днів затримки / ). Власні позовні вимоги у відповідній частині я збільшу в день розгляду справи в суді .

Підкреслені мною обставини підтверджуються документами, що додаються до заяви.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету КМУ «Про державне мито» та п. 2 ч. 3 ст. 81 ГПК України працівники та службовці звільняються від сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення (далі - ІТЗ) у справах про стягнення заробітної плати.

На підставі викладеного та згідно з ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 232 КЗпП України, ч. 2 ст. 124 КУ, керуючись п.2 ч.1 ст. 367 ГПК України

Прошу:

1.      Стягнути з _____________________ (назва підприємства) на мою користь нараховану, але не сплачену мені заробітну плату за період з "____" ___________ 20____ року до "____" _____________ 20___ року, яка становить ______________ гривень і середню заробітну плату за період затримки розрахунку з "____" ___________ 20____ року до "____" _____________ 20___ року в сумі ______ грн.____ коп.

2.      Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення заробітної плати, але не більше ніж за один місяць .

 

Додатки:

1.Копія наказу про прийняття на роботу

2.Копія наказу про звільнення з роботи

3.Довідка про нараховану, але не сплачену заробітну плату

4. Довідка про середню заробітну плату

5. Копія заяви.

 

 

Дата                                                                                                      ПІБ підпис